تداوم نگهداری دو زندانی سیاسی در سلولهای انفرادی
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران : دو زندانی عقیدتی معترض به اعمال غیرقانونی مسئولان زندان بیش از دو هفته است در سلولهای انفرادی زندان اوین به سر می برند.محمد حسن فلاحیه زاده و علی صارمی دو زندانی غقیدتی بند 350 پس از نگارش نامه ای اعتراضی به ریاست این بند در خصوص اعتراض به اعمال غیرقانونی وی و همچنین شنود تلفن های شخصی آنان با دستور "بزرگ نیا" ریاست این بند و موافقت حفاظت زندان به سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل گردیدند.این دو زندانی که در حال حاضر مدت دو هفته است در این سلولها نگهداری میشوند هیچگونه تماسی در این مدت با خانواده های خود برقرار ننموده اند.هر چند به دلیل اعمال سلیقه ریاست بند 350 از حدود 5 ماه پیش ملاقات این افراد با خانواده های خود به دلیل امتناع از شرکت در برنامه نماز جماعت اجباری قطع گردیده بود.مطلعان از احتمال اقدام این افراد به اعتصاب غذا خبر میدهند ، این موضوع به همراه بی خبری از سرنوشت آنان موجب نگرانی خانواده های این زندانیان گردیده است.