اروپا سرانجام نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرد. نتایج تصمیم اتحادیه اروپا درباره سازمان مجاهدین خلق چیست؟ ادامه