سعيد رضوى فقيه، عضو سابق شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت چند روز پس از ورود به ایران از سوی دادگاه انقلاب، بازداشت و سپس روانه زندان اوين شد. ادامه