کانون دفاع از دمکراسی در ایران (هلند)

حذف مجاهدین خلق از فهرست تشکلهای تروریستی اتحادیه اروپا، راهگشای پناهند گی اعضای سابق مجاهدین

حذف مجاهدین خلق از فهرست تشکلهای تروریستی اتحادیه اروپا، راهگشای پناهند گی اعضای سابق مجاهدین و خواستاران جدایی از آن است سازمان مجاهدین خلق ایران ...