سهيل آصفي
‏"آيا شعر نمي تواند دهان به دهان جريان و هستي گيرد و گردن نهادن به ايجاد آن گونه کالا ضرورت دارد؟... شاعر ‏جاخالي کرده ست." اي صداي خسروگلسرخي در سي و پنجمين سال ديدارش بامرگ در سپيده دمان اعدام است...‏