خبر گزاری ديدبان حقوق بشر کردستان
اطلاعیه دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
آقایان علی اصغر جمشید نژاد و شهسوار بسطامی مدیران مسئول دو نشریه " نسیم غرب " و " نوای وقت " روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه به دادگاه مطبوعات کرمانشاه احضار شدند .