نگاه اومانيته به گفتگوها و معاملات
فرانسواز ژرمن روبن دلايل بد گماني اليزه نسبت به مجاهدين خلق که اخيراً نام آن ها از ليست سازمان هاي تروريستي اتحاديه اروپا حذف شده ‏چيست؟ اين سؤال موضوع بحث کنفرانسي بود که هفته گذشته در مجلس سناي فرانسه و در حضور چند شخصيت سياسي و ‏قضايي برگزار گرديد. ‏