به شدت نگران رضوي فقيه هستيم

نامه دانشگاه سوربن جديد به قوه قضاييه ايران:‏
رييس دانشگاه سوربن جديد با انتشار نامه اي به رييس قوه قضائيه جمهوري اسلامي، خواستار آن شد که سعيد ‏رضوي فقيه بتواند هر چه سريعتر به نزد خانواده خود بازگردد و تحصيلاتش را ادامه دهد.‏نامه ماري کريستين لوماردله به آيت الله محمود هاشمي شاهرودي، که در زمان بازداشت اين دانشجوي دکتراي ‏دانشگاه سوربن جديد‎ ‎به تهران ارسال شده، در حالي منتشر مي شود که رضوي فقيه چهارشنبه گذشته پس ‏بازداشت 15 روزه با سپردن وثيقه اي 100 ميليون توماني به طور موقت آزاد شد.‏