در بند 5 زندان گوهر دشت چه ميگذرد
آژانس ايران خبر : مدتي است كه زندانيان اندرزگاه 5 و2 و بقيه جاها را صبح زود و در سرما و برف بيرون ميبرند , اكثر زندانيان به همين دليل سرما خورده ,4نفر هم ذات الريه گرفته اند , نفرات سرماخورده را هم به بهداري نميبرند. بهداري رفتن هم ماهانه يكبار است. زندانيان لباس مناسب و گرم ندارند, ضمن اينكه اجازه ورود لباس هم به بستگان زندانيان نميدهند.گرفتن لباس از خانواده ها هر 6ماه يكبار, آنهم دو تكه است .لباسهايي هم كه فروشگاه زندان ميآورد بنجل و بدرد نخور و آشغال و كهنه است و معلوم است كه لباس مرده ها ميباشد و ميآورند با ده برابر قيمت به زندانيان غالب ميكنندوميفروشند. اكثر لباسها هم تنگ و كوتاه است كه بدرد زندانيان نميخورد. دارو در داروخانه ها نيست.البته زورشان به زندانيان سياسي نميرسد و اين وضعيت فلاكت بار مربوط به زندانيان عادي است كه آنها را بدون لباس و پوشاك مجبور ميكنندكه ورزش كنند ودر نهايت هم سرما ميخورند و كسي هم بدادشان نميرسد. رياست زندان قبلا فردي بنام خادم بود در حال حاضر رياست زندان كسي بنام كرماني است كه فر دبسيار جنايتكاري است . او 44ساله , با موهاي جوگندمي است و كلا آدم افتضاحي است . با زندانيان سياسي برخوردش بسيار بد و كينه توزانه است. زندانيان را به دفترش ميبرد و كتك ميزند و تهديد ميكند. چند وقت قبل يك پسر 19 ساله را به دفتر حفاظت برده بودند , اين پسرجوان با گريه سراغ زندانيان سياسي آمده و گفت من را تهديد كردند كه تو را به ميان زندانيان و مجرمان خطرناك ميفرستيم كه حسابت را برسند , تو را ميان زندانيان خطرناك ميبريم تا حيثيتت رابگيرند وخلاصه اساسي اين پسر را به لحاظ موارد اخلاقي ترسانده بود . همان طور كه گفته شد كينه اين فرد به زندانيان سياسي ضريب ميخورد و آنها را مورد آزار واذيت قرار ميدهد .