معضلی به نام مافیای سکس
مصاحبه­ای با یک مصاحبه کننده
یک معضل اجتماعی در نتیجه عملکردهای اشتباه بعضی از افراد اجتماع برای افراد دیگر حاصل می شود. در حقیقت فردی،گروهی و یا افرادی با ایجاد مشکلات و دردسرهای برای دیگران موانعی در راه رشد و تکامل انسانی افراد و جامعه بوجود می آورند که شما با ذکر مثالهایی به فهم این قضیه کمک کرده اید. آرش دکلان