آيا كسي آگاه است كه به طور دقيق چند نفر در ايران به دليل فعاليت هاي سياسي "ممنوع الخروج" هستند و ‏اگر "ممنوع الورود"‌ها و "ممنوع الصدور" پاسپورت ها را به آن ها اضافه كنيم، اين رقم به چند نفر سر مي ‏زند؟‏هفته ي پيش زماني كه گروهي از وكلا و حقوقدان هاي كشور كه به طور رايگان پيگير كار "ممنوع ‏الخروجي" ها شده اند و در پي آن هستند كه عليه آن گروه مقام هاي دادستاني و دادگستري كه اصول گوناگون ‏قانون اساسي از جمله 33، 36، 168 و در مواردي 28 آن را نقض كرده و مي كنند اعلام جرم كنند، ‏وضعيت مرا جويا شدند، با سوالي مشابه مواجه شدم.