مصاحبه با صادق کبودوند در زندان
سامان رسول پورs.rasoulpour@gmail.com سازمان ديدبان حقوق بشر که مقر آن در نيويورک است، امسال جايزه معتبر "هملن همت" را که هر ساله به شماري از نويسندگان تحت آزار سرتاسر دنيا تعلق مي گيرد، به محمد صديق کبودوند، نويسنده و فعال حقوق بشر زنداني اهدا کرد.در همين ارتباط با صادق کبودوند که هم اکنون زندانيست و خانم سارا لي ويتسون، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقاي سازمان ديد بان حقوق بشر گفتگويي اختصاصي کرده ايم که در پي مي آيد.