هرالد تريبيون : ايران با شاغل شناختن دانشجويان و زنان خانه دار نرخ بيکاری را کمتر نشان ميدهد
صدای آمريکا : هرالد تريبيون زير عنوان «ايران دانشجويان و زنان خانه دار را در طبقه بندی افراد شاغل می بيند» اظهارات يک مقام مرکز آمار ايران را نقل ميکند که گفته است احتساب دانشجويان و خانم های خانه دار به عنوان افراد شاغل باعث کاهش نرخ بيکاری در پائيز نسبت به تابستان شده است.هرالد تريبیون می نويسد محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری، که انتظار ميرود در انتخابات ژوئن (خرداد) خواستار تجديد انتخاب خود شود اخيرا گفته بود نرخ بيکاری در کشور به زير ده درصد تنزل کرده است.هرالد تريبيون با اين يادآوری که يک اقتصاددان اخيرا نرخ بيکاری را در ايران بين بيست تا بيست و پنج درصد دانست، به نقل از وی که نخواسته است معرفی شود، می نويسد اقتصاد ايران فقط نيمی از يک ميليون مشاغل مورد نياز برای اشتغال افراد تازه وارد به بازار کار را توليد ميکند.