يک هفته با حقوق بشر
سامان رسول پورs. rasoulpour@gmail. com در هفته اي که گذشت 26 تن اعدام شدند، 21 فعال دانشجويي احضار گرديدند، 11 دانشجو دادگاهي شدند. براي پنج فعال دانشجويي احکامي صادر گشت. برادران علايي به حبس محکوم گرديدند، چهار شهروند دستگير شدند و يک فعال سياسي زن به اعدام محکوم شد. يک نشريه توقيف شد و يک وبسايت هم مسدود.