گزارش روز از مراسم اهداي جايزه سيمون دوبووار
مريم کاشاني
m.kashani@roozonline.com "کافه دو ماگو"ي پاريس ديروز شاهد اهداي جايزه به زنان مبارز ايراني بود که در قالب کمپين يک ميليون امضا به قوانين تبعيض آميز، "نه" گفته اند؛ زناني که در اين راه "کتک" خورده، "تحقير" شده، و طعم "زندان" را چشيده اند، اما مانده اند تا روشن انديشان جهان، از جمله وزير فرهنگ فرانسه خطاب به نماينده آنان ـ سيمين بهبهاني ـ بگويد: ايران تنها، پرونده هسته اي نيست؛ ايران جايي است که آدميان بسياري، از جمله زنان، براي احقاق حقوق انساني خويش به پا خاسته اند.