فريبا داوودي مهاجر
در هفته هاي گذشته حادثه غزه چالش ويژه اي براي نخبگان و روشنفکران سياسي و اجتماعي ايران ايجاد کرد. از يک رو با تهاجمات هاي اسرائيل روبرو بودند که تجلي آنرا درکشتار غير نظاميان و کودکان فلسطيني مشاهده کرديم، اعمالي که نقض اصول اوليه حقوق بشروزير پا گذاشتن مفاد کنفرانس ژنو است. و از سوي ديگر سوء استفاده اي که جمهوري اسلامي از خون کشته شدگان براي براي حمله به فعالان حقوق بشر ايران کرد، يک واقعيت انکار ناپذير بود. حتي زماني که برخي از فعالين حقوق بشر مانند مادران صلح حمله اسرائيل به غزه را محکوم کردند با شعار مرگ بر صلح طلب به ضرب وشتم آنها پرداختند . و محسني اژه اي تهديد به بازداشت براندازان نرم نمود.