نامه سرگشاده به دادگاه تجديد نظر برادران علايي
کيان آشنا فاطمه حقيقت جو، نماينده مجلس ششم که اينک به عنوان محقق مطالعات زنان در دانشگاه ايالتي ماساچوست به فعاليت مشغول است همراه با محمد تهوري دانشجوي روابط بين الملل دانشگاه تافتس، با انتشار نامه سرگشاده اي خطاب به دادگاه تجديد نظر برادران علايي، خواستار بازنگري در حکم اين دو و تبرئه آنان شدند.