در گفت و گو با کاوه قاسمي کرمانشاهي
سامان رسول پور
s.rasoulpour@gmail.com نيروهاي امنيتي اسلام آباد غرب يک نويسنده کرد به نام عباس جليليان را بازداشت کردند و پس از تفتيش منزل وي،کيس کامپيوتر و بخشي از دست نوشته هاي وي را با خود بردند.