بيانيه تحليلي 40 روزنامه نگار کرد
آکام مکري 40 روزنامه نگار کرد، ديروز با انتشار بيانيه اي تحليلي به روند توقيف نشريات در کردستان اعتراض کردند و با بيان اينکه "روزنامه نگاري در کردستان پا گذاشتن بر روي مين است"، هشدار دادند: "فشار حاکميت در تمامي عرصه ها کشور را در آستانه ابتلا به بيماري مهلک خودکامگي و استبداد قرار داده است".