یک هفته با حقوق بشر
سامان رسول پور
s. rasoulpour@gmail. com
در هفته ای که گذشت،اتحادیه اروپا به احکام سنگسار در ایران شدیدا اعتراض کرد. شمار دانشجویان بازداشتی در شیراز به 11 تن رسید. دو نشریه توقیف شدند. بعلاوه چند فعال حقوق زنان احضار گشتند و شماری از آنها هم مورد ضرب و شتم لباس شخصی ها قرار گرفتند.