اختلا‌ف دولت و نمايندگان مجلس درباره هواي كرمانشاه
‌ اعتماد ملی : دولت و نمايندگان مجلس نه‌تنها درباره لا‌يحه هدفمند كردن يارانه‌ها و ديگرموارد اختلا‌ف نظر دارند بلكه درباره وضعيت هواي كرمانشاه نيز اختلا‌ف نظر وجود دارد. در پي تحريم سفر هيات دولت به استان كرمانشاه توسط نمايندگان اين استان، استاندار كرمانشاه از تعويق سفر رئيس‌جمهور و هيات دولت به استان به علت سرماي هوا خبر داد و زمان بعدي سفر را تعيين نكرد اما محمد كرمي‌راد نماينده كرمانشاه خبر داد كه هواي كرمانشاه در روز چهارشنبه و سه‌شنبه آفتابي بوده است. نماينده كرمانشاه گفت: هم امروز هوا آفتابي است و هم ديروز آفتابي بوده است البته دوشنبه برف سنگيني آمد و مدارس تعطيل شد. وي درباره اينكه علت لغو سفر هيات دولت به كرمانشاه بدي آب و هوا بوده يا تحريم جلسه توسط نمايندگان مجلس گفت: ما حرف خودمان را زديم و اينكه احترام بگذارند و حقوق نمايندگان را رعايت كنند و به سرما وگرما هم كاري نداشتيم. ‌