فشار و تهدید برای جلوگیری از مراسم ابراهیم لطف اللهی

در پي انتشار خبر برگزاري مراسم سالگرد فوت ابراهيم لطف اللهي، دانشجوي دانشگاه پيام نور سنندج كه 25 ديماه سال گذشته در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج فوت شد، فشارها بر اعضاي اتحاديه ي دمكراتيك دانشجويان كورد از جانب نهادهاي امنيتي تشديد گرديد. در همين زمينه و به نقل از منابع نزديك به اتحاديه ديروز چهارشنبه مورخه 25دي ماه اسعد باقري دبير اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كورد به جلسه ي اضطراري شوراي تامين شهر سنندج فراخوانده شد. در جريان جلسه مذكور نيروهاي امنيتي با تهديد به برخورد و بازداشت در صورت حضور اعضاي اتحاديه در مراسم سالگرد خواهان اعلام لغو اين برنامه از جانب اتحاديه گشته بودند. نيز در همين باره مطلع گشتيم كه علاوه برتلاش شوراي تامين شهرستان مبني بر اخذ تعهد از نامبرده جهت عدم حضور در مراسم مذكور، فشارها از جانب نيروهاي امنيتي بر اسعد باقري دبير اتحاديه و دلير اسكندري مسئول شوراي هماهنگي اتحاديه براي جلوگيري از برپايي اين مراسم تشديد گشته است.