گفت وگو با هادي قائمي
ديروز سه سازمان ديده بان حقوق بشر، پزشکان مدافع حقوق بشر و کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران با انتشاربيانيه اي خواستار آزادي برادران علايي شدند که به گفته بيانيه، درميان چهارشهروندي هستند که مقامات ايراني از آنها به عنوان براندازان نظام ياد کرده اند. هادي قائمي سخنگوي کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران در گفت وگو با روز جزييات بيشتري را درخصوص اين بيانيه و روند اين پرونده مطرح کرده است. اين گفت وگو را مي خوانيد.