خانواده لطف اللهي
محمدعلي توفيقي – مختار زارعي اشاره: مادر و خواهر ابراهيم لطف اللهي، دانشجوي کردي که تنها چند روز پس از دستگيري در بازداشتگاه اطلاعات سنندج به صورتي مشکوک در گذشت در سالگرد مرگ او، از فرزندشان گفته اند و آرزوهايي که با او به خاک رفت. اين مصاحبه قرار بود در نشريه«روژه لات» چاپ شود که به علت توقيف اين نشريه، در روز منتشر مي شود.