موج تازه مسدودسازی سايت های اينترنتی
گزارشگران بدون مرز موج تازه مسدودسازی سايت‌های اينترنتی اطلاع‌رسانی را که از تاريخ ٥ بهمن در ايران آغاز شده است، محکوم کرد. سايت‌های اطلاع‌رسانی داخلی مسدود شده مقالاتی در نقد عملکرد دولت احمدی نژاد که دوره رياست جمهوريش در خرداد ماه سال آينده به پايان می رسد، منتشر می‌کردند. از تاريخ ٦ بهمن سايت‌های فارسی راديو بين‌المللی فرانسه و صدای آلمان و سايت فارسی العربيه نيز مسدود شده اند. [خبر را بخوانيد]