بيانيه اعتراضی روزنامه نگاران کُرد

بيانيه اعتراضی روزنامه نگاران کُرد
به دنبال تشديد فشارها بر مطبوعات کردی که در آخرين مورد آن دوهفته نامه "روژهه لات" به محاق توقيف رفت، ۴۰ تن از دست اندرکاران مطبوعات لغو امتياز و توقيف شده در کردستان ايران بيانيه ای منتشر نمودند.امضا کنندگان اين بيانيه که جمعی از شناخته شده ترين روزنامه نگاران کردستان و از طيف های مختلف هستند، با اشاره به محدوديت های اقتصادی، امنيتی و سياسی که مطبوعات کردی در چند سال گذشته با آن مواجه بوده است، ضمن اعتراض به روند موجود که عملا جامعه را به سوی انسداد هدايت می کند، نسبت به عواقب زيانبار اين رويکرد غير دمکراتيک هشدار داده اند. [بيانيه را بخوانيد]