منیره برادران
دی آن سال انقلاب، روز شنبه می شد. این روز یک روز فراموش نشدنی است برای من و خانواده ام و حتما برای همه خانواده هائی که آن روز زندانی شان روی دستهای پرمهر مردم آزاد شد، مردمی که ساعتها جلوی در زندان قصر با حلقه های گل به انتظار ایستاده بودند. خواهرها وبرادرهای من هم آنجا بودند.