ما امضا کنندگان این نامه صدور حکم پنج سال زندان برای آقای بنی طرف را محکوم می کنیم و خواهان لغو فوری و بدون قید و شرط این حکم هستیم. ما همچنین از نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر، سازمان های مدافع آزادی بیان و قلم و نیز همه ی طرفدارن برابری و مخالفین تبعیضات قومی درخواست می کنیم تا به این حکم غیرعادلانه و فاقد پشتوانه ی قانونی اعتراض کرده و از همه ی امکانات خود برای پشتیبانی از یوسف بنی طرف و لغو حکم زندان وی استفاده کنند. [نظرات 1]