‏ تقي رحماني ژينوس سبحاني دستگير شد. در دنياي انساني رسم است که ضعيف کشي نمي‌کنند اما در معادله قدرت جاي ‏اين حرف‌ها نيست. ضعيف کشي، سوژه‌يابي و بهانه‌گيري اقتضاي قدرتمنداني است که اصول حفظ قدرت را ‏اينگونه باور دارند. ژينوس سبحاني کارمند دفتر کانون مدافعان و دفتر پاکسازي مين بود. نگارنده سبحاني را ‏در مواقعي که به دفتر کانون مدافعان مي‌رفتم ديده بودم؛ خانمي مرتب و وزين بود که وظايف خود را به ‏خوبي انجام مي‌داد.‏