فريبا داودي مهاجر
بديهي است وقتي که فردي بر اريکه قدرت بدون نظارت عمومي مي نشيند و باز جوها تا کمر در برابرش خم ‏مي شوند، اسلحه و تبليغات و رسانه ها و زندانها وامکانات بي حد و اندازه اقتصادي را در اختيار دارد، بي محابا ‏و مغرورو در مقابل خبر نگاران قرار مي گيردو مي گويد: "هرگاه نياز باشد براندازان نرم را دستگير مي کنيم!"‏