نتيجه پذيرش سهميه اي
نادر ايراني ‏"حدود 91 درصد پذيرفته شدگان دوره هاي روزانه از يکي از 48 نوع سهميه استفاده مي کنند". علي ‏عباسپور تهراني رييس کمييسون آموزش و تحقيقات مجلس ضمن اعلام اين مطلب که عصرايران سايت ‏نزديك به تحول خواهان اصول گرا آن را منتشر کرد، خبر داد که با ابلاغ علي لاريجاني رييس مجلس شوراي ‏اسلامي، کميته ويژه اي سهميه هاي کنکور را بررسي خواهد کرد.‏