محمدرضا اسکندری، اسعد سلامی: سعدالله نصیری یکی از نخبگان جوان موسیقی کردی و فارسی است که سی‌دی «دیلان» وی سی‌دی سال در ایران شده است. نصیری در گفت و گو با زمانه می‌گوید: «اگر موسیقی عرفانی فقط به این معنا باشد که شعری از حافظ را با یک سه تار و چند ساز سنتی دیگر اجرا و آن را موسیقی عرفانی بنامیم و بقیه اشعار و سازها را به طور مثال که در آفریقا و آمریکای جنوبی یا هر جای دیگر با گیتار یا پیانو اجرا شود غیر عرفانی بنامیم نادرست است. اگر عرفان به معنای شناخت هستی باشد تمامی لحن‌ها و ملودی‌ها دربر‌گیرنده زیبایی‌های هستی هستند.»