لینا آریا‌: برای اولین بار در تاریخ افغانستان، در یکی از استان‌های افغانستان، زنی به عنوان شهردار تعیین شد. خانم عذرا جعفری به عنوان شهردار شهر نیلی استان دایکندی، تعیین شد. حضور زنان هزاره در سمت‌های دولتی خود نشانگر پیشرفت زنان هزاره نسبت به زنان دیگر اقوام، در افغانستان است. گرچه در قانون اساسی افغانستان آمده است که شهردارها باید از سوی مردم انتخاب شوند، اما تا کنون شهردار‌ها انتصاب می‌شوند و اولین استاندار زن نیز از میان زنان هزاره در استان دایکندی انتصاب و ایفای وظیفه می‌کند.