خانه احمد شاملو تخليه شد
سياوش شاملو، فرزند احمد شاملو شاعر فقيد و نامدار ايران، پس از برنده شدن در مزايده‌ اموال پدرش، روز گذشته وسايل او را از خانه‌اش برد. مزايده‌ اموال احمد شاملو مهرماه برگزار گرديد و سياوش شاملو با ۳۲۶ ميليون تومان، برنده‌ مزايده شد. اما بنا بر تصميم شورای خانه ‌موزه‌ بامداد (احمد شاملو) متشکل از: آيدا شاملو، همسر شاملو، ع. پاشايی، سرپرست انتشار آثار شاملو و تعدادی ديگر از دوستان اين شاعر، خانه‌موزه‌ بامداد در محل منزل اين شاعر بدون وسايل به مزايده‌رفته تشکيل خواهد شد. [خبر را بخوانيد]