انانکه مژده آزادی دادند در زندانها جنایت می کنند

استثمار گسترده زندانیان در زندان اوین
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران : مسئولان زندان اوین از ابتدای ماه جاری با گسترده نمودن کارگاههای تولیدی زندان ، زندانیان را به کار اجباری وادار میکنند.مسئولان مربوطه با اعلام اینکه زندانیان یا آمادگی خود را برای انجام کار رایگان اعلام نمایند و یا تبعید میشوند برنامه خود را آغاز نمودند. این اعلام از سالن 1 و 2 اندرزگاه 7 ، دو طبقه بند 350 و سالن 10 اندرزگاه 8 اوین شروع گشت و زندانیانی که حاضر به انجام کار رایگان نبودند مجموعاً 160 زندانی گشتند که به سالن 9 اندرزگاه 8 که سابقاً مختص اتباع بیگانه بود تبعید گردیدند.این بند که پس از جابجائی اتباع بیگانه مورد مرمت قرار گرفته بود ، بصورت نمیه آماده در اختیار زندانیان تبعیدی قرار داده شد ، در این بند برخلاف تمام بندهای زندان اوین خبری از تخت نیست ، به هر دو زندانی یک پتو علیرغم فصل زمستان اختصاص داده شده ، بند مذکور فاقد حداقل امکانات بهداشتی همچون حمام یا شیر آب کافی می باشد ، این بند فاقد تلفن می باشد و تعداد زندانیان این بند بسیار بیشتر از ظرفیت آن می باشد .شرایط بند مذکور آنچنان غیرانسانی بوده است که در روز اول انتقال اکثر زندانیان با عنوان اینکه حاضر به انجام کار رایگان هستند خواستار بازگشت به بندهای سابق خود گردیدند که ریاست زندان با عنوان تنبیه لازم از انتقال آنان جلوگیری نمود.هم اکنون زندانیان سیاسی حمیدرضا محمدی ، هود یازرلو و زندانی امنیتی حسین اصغری در این بند نگهداری میشوند که هر سه بر اثر سرمای بیش از حد این بند و فقدان بهداشت بیمار گشته اند.زندان اوین با داشتن کارگاههای تولیدی و استثمار زندانیان بصورت بیگاری اقدام به تولید لوازمی چون پوشاک نیروهای نظامی می نماید . این زندان تنها به حدود 60 زندانی از مجموعه 830 زندانی کارگر مبلغی در حدود ماهیانه 30 هزار تومان پرداخت می نماید و 760 زندانی دیگر به صورت رایگان مشغول به کار در این زندان هستند. هیچگونه بیمه حوادث نیز به زندانیان تعلق نمیگیرد، به طوریکه در تاریخ 4 دیماه انگشتان قطع شده یکی از زندانیان به نام ایرج محمدی نصر را علیرغم دارا بودن شرایط پیوند به سطل زباله انداختند.مجبور نمودن زندانیان به بیگاری ، فقدان بیمه برای زندانیان کارگر ، تنبیه دسته جمعی زندانیانی که مرتکب عملی بر خلاف قانون نگردیده اند بر خلاف قوانین موضوعی و آئین نامه های سازمان زندانها می باشد .