اعتصاب دهها زندانی در زندان رجایی شهر کرج
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران : دهها زندانی در زندان رجایی شهر در اعتراض به برخوردهای مسئولان زندان از روز گذشته از دریافت غذا امتناع می نمایند.230 زندانی سالن 16 بند 6 زندان رجایی شهر کرج از ابتدای هفته جاری به دلیل درگیری تنی از زندانیان با مسئولان بند مورد تنبیه دسته جمعی قرار گرفته اند. این زندانیان به دستور مسئولان زندان از حق ملاقات محروم گردیده اند و همچنین پوشاک و لباسهای فصلی که خانواده های آنان به زندان تحویل میدهند به زندانیان تحویل داده نمی شود، این زندانیان همچنین بصورت اجباری از ساعت 6 تا 9 صبح ناچار به حضور در محوطه هواخوری زندان علیرغم سرمای فصل می شوند.هارون دوانی ، مهدی زالیه ، بهزاد شیخی ، خالد فریدونی ، محمد صدیق فضلی ، ارکان گل تکین و کریم معروف منجمله زندانیان سیاسی مستقر در این بند هستند.زندانیان بند مذکور به صورت جمعی بعنوان اعتراض به محدودیتهای اعمال شده، از تحویل گرفتن سهمیه غذای بند خودداری می نمایند، کماکان گفتگوی مسئولان با زندانیان معترض برای پایان دادن به اعتصاب مذکور در جریان است.