همزمان با اعتراض 13 سازمان جهاني به سرکوب فعالان ايراني
سارا مقدم درحالي که 13 سازمان بين المللي دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر، با ابراز نگراني از افزايش فشار و سرکوب فعالان زن ‏در ايران، از حکومت ايران خواستار توقف اين سرکوبها شده اند، احکام دو فعال حقوق زن ديگر نيز با محکوميتهاي زندان ‏تعليقي تاييد شده است.