حسن يوسفي اشکوري دربارة انتخابات آمريکا و پيروزي باراک اوباما اين¬روزها سخن بسيار گفته و مي¬شود و بسياري از تحليلگران ‏سياسي و اجتماعي پيرامون ابعاد مختلف آن اظهار نظر کرده و مي¬کنند. يکي از محوري¬ترين مباحث در اين ‏مورد، مسألة مهم برکشيده شدن يک سياه پوست (البته دو رگه) و خارجي تبار به مقام رياست جمهوري کشوري ‏مانند آمريکا است که اکنون به مثابة مرکز امپراطوري جهان عمل مي کند.