عيسي سحرخيز ‏
‏ شايد رئيس جمهور منتخب مردم آمريكا آن روزها را به ياد نداشته باشد يا جزئيات و ريزه كاري هاي تلاش ‏هايي را كه براي بهبود روابط تهران - واشنگتن صورت گرفت نداند، اما معاونش، جوزف بايدن در جايگاه ‏يك عضو با نفوذ كنگره ي آمريكا كه به گونه اي مستقيم در اين ماجرا دخيل بوده و از كنه مسائل آگاه ست، ‏حتما باراك اوباما را در جريان تلاش هاي گذشته قرار خواهد تا اين ماموريت ناتمام عاقبت به سرانجام رسد.