استاد علی خلیلیان ستاره درخشان آسمان باستان شناسی ایران

استاد علی خلیلیان ستاره درخشان آسمان باستان شناسی ایران


کوردانه: محمدرضا اسکندری:برای شناخت استاد علی خلیلیان باستان شناسی که در طول عمر خویش تلاش بسیار نمود تا فرهنگ و تمدن ملتهای ایران را از زیر خروارها خاک بیرون آورد با خالو یدی بلدی که در دوران دانشجوی و بعد از ان سالها با استاد خلیلیان بوده است، مصاحبه ای داشته ایم که توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنیم.