كانون نويسندگان ايران در بيست و هشتمين سالگرد اعدام تبهكارانه ی سعيد سلطانپور همچنان بر خواسته ی بر حقِ هميشگی خود پا می فشارد كه پرونده های كشتارهای دهه ۱۳۶۰ و از جمله پرونده سعيد سلطانپور را بگشايند.آرزوی ما اين است كه شرايطی فراهم آيد كه بتوانيم بزرگداشتی شايسته ی اين روشنفكر آزاده و بزرگ برگزار كنيم، و از تشكل هايی كه در خارج كشور در تدارك مراسمی برای بزرگداشت ياد و خاطره سعيد سلطانپور و راه و روش اجتماعی او هستند قدردانی می كنيم.