حکت اعتراضی دانشجویان بوعلی

خبرنامه امیرکبیر: صدها تن از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در اعتراض به وضعیت نا مناسب غذا،اعتصاب غذا کردند.
امروز دانشجویان این دانشگاه در طی یک تحصن خودجوش دانشجویی خواستار مطالبات خود که همانا بهبود وضعیت غذای دانشگاه، مشخص شدن وضعیت خوابگاه ها، بن های کتاب و… بود، شدند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دانشجویان با نصب طومار بر روی درب سلف مرکزی برای گرفتن مطالبات خود که در این طومار ذکر شده بود اقدام به جمع آوری امضا کردند.
گفتنی است چندیست که دانشگاه از توافقات خود با دانشجویان که در تحصن پیشین توافق شده بود عدول کرده است. این در حالیست که غیر از مسئولان حراست دانشگاه هیچ یک از مسئولان در جمع دانشجویان حاضر نشد.