درگذشت‌ بانو خالخاص لطف الله‌ نژادیان (دایه خاله)

• بانو خالخاص لطف الله‌ نژادیان مادر گرامی جانباختگان راه‌ آزادی: دکتر فتح الله‌ ، یدالله‌ و حسین لطف الله‌ نژادیان و مادربزرگ جانباخته‌ حبیب لطف اللهی در روز یکشنبه ۲۳ فروردین در شهر سنندج به‌ علت عارضه‌ قلبی در سن هشتاد سالگی در گذشت

جمعی از دوستان