در آناتومی یک سند! پیرامون گره گاه تبعیض ملی در ایران

جنبش ما البته در رویکرد خود در این عرصه نیز مانند بسیاری از عرصه های دیگر دگم نمانده و نشان داده که تحول می پذیرد و تحول هم پذیرفته است، اما تاکنون بر یک موضع استوار ایستاده است و آن اینکه: در غلبه بر تبعیض ملی در کشور به جانب هیچ نوع ناسیونالیسمی نچرخد، چه ناسیونالیسم منطقه ای باشد و چه کشوری!

بهزاد کریمی