جهانی شدن تجارت سکس اکنون بیش از هر وقت باید « به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم»*

ما اکنون شاهد صنعتی شدن روسپی گری، داد و ستد زنان و کودکان، هرزه نگاری و توریسم سکسی هستیم. چندملیتی های سکسی به نیروهای اقتصادی مستقل، قیمت گذاری شده در بورس تبدیل شده اند. روسپی گری بدون بازار، بدون کالایی شدن موجودهای انسانی و بدون تقاضا وجود ندارد

ریچادر پولین - مترجم: محمدتقی برومند (ب. کیوان)