هارپ

تدارک جنگ سوم جهانی

با چراغ های خاموش

مرگ دلفین ها در بندرلنگه و زلزله "بم"، حوادث طبیعی بودند، یا نتیجه آزمایش "هارپ"؟