حاجی میرزایی از شانزده آذر سال گذشته زندانی و تحت شکنجه های شدید قرار داشته است