تقدیم به تما م کسانی که جان خویش را نثار آزادی کردند