تقدیم به جبار شبیبی که بی گناه جان خویش را پس از شکنجه زیاد از دست داد