آنچه در حلبچه اتفاق افتاد حاصل ددمنشی های غیرقابل تصور جنگ خواهان و یک کشتار جمعی عظیم انسانی بوده که با گذشت دهه ها از وقوع آن، وجدان بشریت هنوز از یادآوری آن دچار شوک و اندوه می شود. جنایات انجام شده علیه مردم بی دفاع کرد در حلبچه و سردشت، امروز در شمول صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی قرار می گیرد.